Vad är NLP?

Vad är NLP? - Neuro Lingvistisk Programmering

 

NLP är en träningsmodell för att utveckla din förmåga

att kommunicera. Både verbalt och icke-verbalt.

Att läsa kroppsspråk och språkmönster samt förändra

invanda mönster och reaktioner.

Vetskapen om hur språket påverkar hjärnan och

nervsystemet gör att du med NLP kan förbättra dina

relationer med andra människor såväl professionellt

som privat. Genom att bli bättre på att läsa

kroppsspråket och kommunicera kan du på många

sätt öppna upp för bättre relationer.


Varifrån kommer NLP?


Under 70-talet började lingvistikprofessorn John Grinder

och studenten Richard Bandler ställa sig frågan varför

vissa människor har en bättre kommunikation än andra.

Vad utgjorde skillnaden?

De studerade den tidens främsta psykoterapeuter:

hypnotisören Milton Erickson, Fritz Perls Gestaltterapins

upphovsman, samt familjeterapeuten Virginia Satir för

att se hur de hjälpte sina patienter.

Man fann att de alla hade speciella beteenden i sitt

utövande och som gav lyckade resultat. En naturlig fråga

blev; kan deras talang överföras till andra?

Grinder och Bandler fortsatte med att studera en rad andra

yrkeskategorier: lärare, marknadsförare, försäljare m fl.

Grundstenen i NLP - modellering - hade fötts.

Genom att använda de modeller och metoder som utvecklades

kunde man ta fram deras dolda resurser. Deras omedvetna

strategier, värden och trossatser. NLP började se dagens ljus

och visar att framgång kan bli ett medvetet val för alla människor.


Definition av NLP:


Neuro- Lingvistisk Programmering = ”Studiet av den subjektiva upplevelsens

struktur.”

Neuro:
Den process i hjärnan genom vilken vår erfarenhet representeras i våra fem sinnen.
Visuella
Auditiva
Kinestetiska
Olfactory (lukt)
Gustatory (smak)

Enkelt uttryckt: det sätt på vilket du filtrerar och bearbetar information genom dina sinnen.

Lingvistisk:

Språk och annan icke-verbal kommunikation genom vilken våra neurologiska

representationer är kodade, ordnade och tilldelad mening. Inkluderar:
Bilder, Ljud, Känslor, Smak, Lukt, Ord(Självprat).
Enkelt uttryckt: det sätt på vilket du verbalt beskriver hur du tolkar dina erfarenheter.

Programmering:
Förmågan att upptäcka och utkristallisera de program som vi utför

(vår kommunikation till oss själva och andra) i vårt kroppsspråk

(neurologiska system) verbalt och beteendemässigt för att

uppnå våra specifika och önskade resultat.


Enkelt uttryckt: det sätt på vilket du formar ditt beteende till ett personligt

mönster.

Med andra ord, NLP handlar om hur man använder hjärnans språk för att

konsekvent uppnå specifika och önskade mål.

Kort sagt: en brukshandvisning för hjärnan!

Några olika tillämpningsområden av NLP

Modellering av framgång
Modellering av inlärning
Ledningsutveckling

Lögnens psykologi
Utvecklingssamtal
Planeringssamtal
Konfliktlösning
Presentation
Psykoterapi
Ledarskap
Försäljning
Förhandling
Mental träning
Kommunikation
Effektiva möten
Familjerelationer
Effektiva grupper
Effektiv planering
Accelerad inlärning
Personlig utveckling


Några vanliga ord inom NLP

Ankring
Varje stimuli som konsekvent utlöser en respons eller serie av responser.

Ex: telefonen ringer - jag svarar.

Flexibilitet
Förmåga att välja bland flera olika strategier för att uppnå ett mål

Inkongruens

När vi uttrycker oss motstridigt genom olika kanaler, ex: Jag talar med

darrande röst om att jag är kolugn.

Intention
Syftet; det önskade resultatet av en viss handling

Interna representationer
Den uppsättning information som vi lagrar i vår hjärna med hjälp av bilder,

ljud, känslor, lukt och smak.

Kalibrering
Att exakt kunna igenkänna en annan persons tillstånd genom att avläsa icke-verbala signaler

Kongruens
Tillstånd av helhet där alla delar i en person jobbar mot samma mål (kroppspråk, tonfall, ord mm.)

Leda
När du ändrar ditt beteende med tillräcklig rapport för att den andre personen skall följa ditt beteende.

Kroppsspråk
Vår kommunikation med omvärlden sker med gester till 55%, tonfall 38% och ord 7%.

Matchning
Att spegla en annans persons beteende för att uppnå eller förstärka rapport.

Metamodell
En modell som identifierar språkmönster vilka fördunklar meningen i en kommunikation genom uteslutning,

förvrängning och generalisering. Specifika frågeställningar för att klargöra och utmana otydligt språk och att

föra det tillbaka till sinneserfarenhet och djupstruktur.

Miltonmodellen
Metamodellens motsats: att fantasifullt använda ett vagt språkbruk, för att matcha en annan persons

erfarenhet och få en kanal till undermedvetna resurser.

Missmatcha
Att införa olika beteendemönster än den andres för att omdiregera, eller avsluta ett möte eller konversation.

Modaliteter
våra inre representationer Visuella, Auditiva, Kinestetiska, Olfaktoriska(lukt) och Gustatoriska(smak)- VAKOG.

Modellering
Att upptäcka den process av interna representationer och beteenden som gör att någon kan fullfölja en uppgift.

Omstrukturering (Reframing)
Förändring av referensramen så att ett påstående får en ny mening.

Pacing
Att matcha en annan persons beteende.

Perceptuella filter
De unika ideer, erfarenheter, trosystem och språk som ingår i vår modell av världen.

Predikat
Sensorisk baserade ord som indikerar ett visst representationssystem tex "klart" (Syn).

Rapport
Processen att etablera och vidmakthålla en relation av ömsesidig tillit och förståelse mellan två eller

flera människor. Medveten och undermedveten.

Resurstillstånd
Den totala neurologiska och fysiologiska erfarenheten av att känna sig resursfull.

Signalkänslighet
Förmåga att utveckla finare och mer användbara distinktioner om den information vi får från omvärlden.

Strategier
En uppsättning effektiva beteenden för att uppnå önskat resultat.

Submodaliteter
Distinktioner inom varje representationssystem, kvaliteér på inre representationer. De minsta

beståndsdelarna av våra tankar.

Tidslinje
Hur vi lagrar bilder, ljud och känslor i vårt förflutna, nuvarande och framtiden.

Tillstånd
Hur du känner dig. Summan av alla fysiska och neurologiska processer i en individ i ett givet ögonblick.

Glädje, sorg, ilska, självförtroende. Vårt tillstånd påverkar vårt sätt att uppleva vår erfarenhet och förmåga.

Trans
Ett förändrat medvetandetillstånd med fokusering på begränsande stimuli.

Välformulerade kriterier
Ett sätt att tänka på och uttrycka ett resultat som gör det nåbart och verifierbart. Basen för vinna/vinna lösningar.

Ögonrörelser
indikerar med viss ögonriktning vilket representationssystem en person använder just då (syn, hörsel, känsel).

Utbildningar

Mars 2020
M Ti O To F L S
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Händelser

Inga händelser

Anmälan nyhetsbrev!

Epost 
Namn